Kolejna edycja

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na studia. Poniżej znajdują się informacje dotyczące poprzednich edycji.

Warunki przyjęcia

Zapisy przyjmowane są w kolejności zgłoszeń. Uczestnikami studiów mogą być wyłącznie osoby posiadające wyższe wykształcenie (co najmniej: inżynierskie lub licencjackie).

Limit miejsc: 48 osób.

Ponieważ z doświadczenia wiemy, że większość z Państwa zgłasza chęć uczestnictwa w studiach na kilka dni przed zamknięciem rekrutacji, zachęcamy Państwa do jak najwcześniejszego przesyłania dokumentów, co ułatwi załatwienie niezbędnych formalności i pozwoli uniknąć rozczarowań spowodowanych wyczerpaniem limitu miejsc.

Zapisy

Lista dokumentów niezbędnych do zapisania się na studia

 1. Skan podpisanego formularza wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe (pobierz formularz).
 2. Skan podpisanego oświadczenia o numerze rachunku, na który ma zostać zwrócona opłata w przypadku nieuruchomienia edycji studium lub odmowy przyjęcia (pobierz formularz) .
 3. Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom magisterski, inżynierski lub licencjacki).
 4. Potwierdzenie przelewu opłaty (I część lub całość).

Komplet dokumentów niezbędnych do przyjęcia można przekazać na jeden ze sposobów:

 1. Przesłanie w formie elektronicznej na adres ... (forma preferowana)
 2. Przesłanie pocztą lub kurierem na adres Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej:

  Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
  Gmach Elektroniki Politechniki Warszawskiej
  ul. Nowowiejska 15/19, pok. 22/23
  00-665 Warszawa

 3. Dostarczenie osobiście do sekretariatu Instytutu, pok. 22/23 (parter) lub pok. 521 (5 piętro), tel. (22) 234 7750, (22) 234 73 97 czynnym w dni robocze w godzinach 9:00-15:00 w kopercie z dopiskiem "Studia podyplomowe BB".

Otrzymanie dokumentów potwierdzimy e-mailem lub telefonicznie. Jeśli potrzebują Państwo fakturę proszę zaznaczyć ten fakt w formularzu wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe w odpowiedniej rubryce.

Jeśli do wykonania płatności potrzebują Państwo faktury proforma, również prosimy o zaznaczenie tego w formularzu wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe.

Termin przesyłania dokumentów: .... W przypadku przesyłania dokumentów pocztą liczy się data ich otrzymania przez sekretariat studiów.

Opłaty

Studia podyplomowe są odpłatne. Wysokość opłaty wynosi 7750 zł. Opłaty można wnosić w całości, albo w dwóch ratach:

 • 4500 zł przy zapisach,
 • 3250 zł przed rozpoczęciem drugiego semestru.

Obie raty opłat należy wnosić na konto bankowe:

Politechnika Warszawska
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Nr konta: 12 1240 1053 5111 1031 0020 0091
podając koniecznie jako tytuł wpłaty: Opłata za studia podyplomowe Bezpieczeństwo systemów informacyjnych wraz z technikami biometrycznymi.

Zasady pobierania opłat reguluje szczegółowo załącznik do uchwały Senatu PW nr 371/XLVII/2011 stanowiący Regulamin Studiów Podyplomowych prowadzonych w PW.

Jeśli edycja studiów nie zostanie uruchomiona, wniesione opłaty są zwracane w nominalnej wysokości.

UWAGA: Faktury VAT mogą być wystawione przez Uczelnię jedynie w ciągu 7 dni od daty dokonania wpłaty. Faktury będą wystawiane "automatycznie" jeśli zgłoszą Państwo taką potrzebę we wniosku, niemniej w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień może być konieczny kontakt z księgowością Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej, tel. (22) 234 7122.