Ogólne zasady studiowania reguluje Regulamin Studiów Podyplomowych w PW.

Warunki przyjęcia

Udział w Studiach brać mogą absolwenci studiów wyższych I stopnia (inżynierskie, licencjackie) lub II stopnia (magisterskie), zgodnie z § 4 Regulaminu Studiów Podyplomowych w PW. Przyjęcia w kolejności zgłoszeń, po opłaceniu opłaty za pierwszy semestr, do wyczerpania limitu miejsc.

Limit miejsc: 48 osób
Minimalna liczba zapisanych konieczna do uruchomienia edycji Studiów: 30 osób

Warunki ukończenia studiów

  1. Zaliczenie wszystkich przedmiotów, w tym:
    • zaliczenie wszystkich zajęć praktycznych (laboratoriów, warsztatów i projektów),
    • zdanie wszystkich egzaminów.
  2. Zdanie egzaminu końcowego.

Absolwenci studiów otrzymują wydane przez Politechnikę Warszawską świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w danym zakresie.

Uczestnictwo w zajęciach

Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa. Obecność na zajęciach laboratoryjnych oraz warsztatach i ćwiczeniach jest obowiązkowa w zakresie niezbędnym do zaliczenia zajęć (szczegółowe warunki uczestnictwa przekażą prowadzący poszczególne zajęcia). Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach potrzebne jest tylko wtedy, gdy nieobecność uniemożliwiła zaliczenie zajęć praktycznych; w takiej sytuacji wyznaczany jest indywidualny sposób zaliczenia tych zajęć.