Zakres przedmiotu:
W1: Zagadnienia prawnomaterialne
W2: Zagadnienia proceduralne
W3: Informatyka śledcza
W4: Aspekty etyczne i społeczno-psychologiczne
Zakres laboratorium
Warunki zaliczenia przedmiotu

W1 (6 godz.): Zagadnienia prawnomaterialne

Pojęcie bezpieczeństwa/zagrożenia i jego rodzaje na tle aksjologii systemu normatywnego RP, psychologiczne ujęcie bezpieczeństwa - bezpieczeństwo a proces zmiany, bezpieczeństwo i jego zagrożenia a rozwój więzi społecznych.

W2 (6 godz.): Zagadnienia proceduralne

Uprawnienia służb porządku publicznego oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzenia postępowań o czyny przeciwko bezpieczeństwu, analiza stanu prawnego rozwiązań proceduralnych w Polsce i Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa obrotu biometrycznego.

W3 (3 godz.): Informatyka śledcza

Definicja i przedmiot informatyki kryminalistycznej. Przestępczość komputerowa i sieciowa. Zabezpieczanie materiału dowodowego z przestępstw komputerowych i sieciowych. Procedura akwizycji materiału dowodowego. Obieg i przechowywanie materiału dowodowego z przestępstw komputerowych i sieciowych. Przegląd sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego do analiz. Przykłady najpopularniejszych ataków i przestępstw. Akwizycja materiałów z urządzeń mobilnych.

W4 (3 godz.): Aspekty etyczne i społeczno-psychologiczne

Pojęcie bezpieczeństwa/zagrożenia i jego rodzaje na tle aksjologii systemu normatywnego RP, psychologiczne ujęcie bezpieczeństwa - bezpieczeństwo a proces zmiany, bezpieczeństwo i jego zagrożenia a rozwój więzi społecznych.

Efekty kształcenia

Student rozumie podstawowe zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i ochronie informacji, zna podstawowe uprawnienia służb porządku publicznego, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w postępowaniach o powyższe czyny, rozumie etyczno-społeczne uwarunkowania pojęcia bezpieczeństwa, zna podstawowe założenia i metody informatyki śledczej oraz posiada podstawowe informacje na temat przepisów bezpieczeństwa obrotu biometrycznego w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Zakres laboratorium dot. informatyki kryminalistycznej (6 godz.)

Akwizycja i weryfikacja materiału dowodowego z urządzeń przenośnych. Akwizycja i weryfikacja materiału dowodowego z komputera osobistego. Odzyskiwanie skasowanych plików. Odtwarzanie historii działań na komputerze i w internecie. Uzyskiwanie dostępu do plików zabezpieczonych hasłem lub zaszyfrowanych. Odzyskiwanie informacji z karty SIM.

Warunki zaliczenia przedmiotu

  1. Zaliczenie egzaminu.
  2. Zaliczenie zajęć praktycznych.