Zakres przedmiotu:
W1: Wstęp do bezpieczeństwa informacji: pojęcia, modele, architektury
W2: Kryptologia
W3: Ciągłość działania i wznawianie działania po sytuacjach krytycznych
W4: Kontrola dostępu i bezpieczeństwo fizyczne
W5: Podstawy projektowania i dokumentowania systemów ochrony informacji
W6: Analiza ryzyka jako podstawa budowy systemu ochrony informacji
Zakres laboratorium
Warunki zaliczenia przedmiotu

W1 (20 godz.): Wstęp do bezpieczeństwa informacji: pojęcia, modele, architektury

Celem wykładu jest wprowadzenie uczestników studiów w tematykę bezpieczeństwa informacji. Jest to jeden z pierwszych wykładów, którego głównym zadaniem jest przygotowanie podstaw niezbędnych do lepszego zrozumienia tematyki przedstawianej w ramach innych przedmiotów. Przewidujemy omówienie następujących zagadnień:

 • Rodzaje informacji. Sposoby klasyfikacji informacji ze względu na wymagania dotyczące ich bezpieczeństwa.
 • Wyjaśnienie kluczowych koncepcji związanych z bezpieczeństwem informacji: poufność, integralność, dostępność, autentyczność i niezaprzeczalność.
 • Wyjaśnienie pojęć: ryzyka, podatności i zagrożeń.
 • Klasyfikacja i omówienie podstawowych mechanizmów zapewniania bezpieczeństwa.
 • Aspekty kontroli dostępu: uwierzytelnianie, autoryzacja, rozliczanie.
 • Utrzymanie bezpieczeństwa jako proces.
 • Przegląd przez różne obszary zainteresowań bezpieczeństwa informacji, które będą omawiane w ramach studiów.

W2 (9 godz.): Kryptologia

Celem wykładu jest wszechstronne wprowadzenie do współczesnej kryptologii i jej zastosowań praktycznych o istotnym znaczeniu w różnych dziedzinach życia, z elementami teorii i historii oraz perspektywami na przyszłość. W ramach wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Zastosowania i znaczenie kryptologii: systemy informatyczne, gospodarka, nauka, polityka, siły zbrojne, wywiad i kontrwywiad, inne.
 • Składniki kryptologii: kryptografia i kryptoanaliza.
 • Cele kryptografii: tajność danych (przekazu), kontrola dystrybucji, uwierzytelnienie, niezaprzeczalność.
 • Cele kryptoanalizy: łamanie tajności danych (przekazu), manipulacja dystrybucją i treścią, fikcyjne autorstwo.
 • Bezpieczeństwa szyfrów: kryteria i poziomy.
 • Szyfry symetryczne.
 • Szyfr jednorazowego klucza losowego.
 • Szyfry asymetryczne – klucza publicznego.
 • Funkcje skrótu.
 • Podpisy cyfrowe.
 • Kryptografia kwantowa.
 • Metody kryptoanalizy: ataki frontalne i flankowe.
 • Kierunki rozwoju kryptologii.

W3 (6 godz.): Ciągłość działania i wznawianie działania po sytuacjach krytycznych

Celem wykładu jest zapoznanie uczestników studiów z szeroko pojętą ciągłością działania i odtwarzaniem po awarii (Business Continuity Disaster Recovery - (BC/DR) w przedsiębiorstwie/firmie. Zostanie przedstawiona historia rozwoju tej stosunkowo nowej dziedziny oraz zostaną wprowadzone podstawowe pojęcia w niej stosowane. W ramach wykładu omówione zostaną w szczególności wytyczne zarządcze (RTO, RTA, RPO), rodzaje kopii bezpieczeństwa, plan zapewniania informacyjnej ciągłości działania, zapasowe ośrodki przetwarzania danych (hosting, kolokacja) oraz systemy zasilania gwarantowanego.

W4 (16 godz.): Kontrola dostępu i bezpieczeństwo fizyczne

W ramach wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Uwierzytelnianie (podmiotów), autoryzacja, weryfikacja autoryzacji.
 • Metody uwierzytelniania podmiotów.
 • Ataki na systemy uwierzytelniania
 • Trendy rozwojowe, pojedynczy punkt uwierzytelniania.
 • Zabezpieczenia programowe, techniczne i fizyczne.

W5 (10 godz.): Podstawy projektowania i dokumentowania systemów ochrony informacji

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej właściwych procedur projektowania i dokumentowania systemów ochrony informacji. Omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Pojęcie "cyklu życia systemu" i jego etapy.
 • Podstawy konstrukcji specyfikacji wymagań.
 • Podstawowe zasady projektowania systemów ochrony informacji.
 • Odbiór prac projektowych i gotowego systemu ochrony.
 • Metodyki w procesie projektowania.
 • Polityka bezpieczeństwa informacyjnego.
 • Plan bezpieczeństwa informacyjnego.
 • Instrukcje i procedury bezpieczeństwa teleinformatycznego.

W6 (4 godz.): Analiza ryzyka jako podstawa budowy systemu ochrony informacji

Od paru lat można zaobserwować trend „postrzegania” działalności biznesowej przez pryzmat ryzyka, w tym ryzyka związanego z przetwarzaniem, przesyłaniem i przechowywaniem informacji w systemach informacyjnych organizacji. To stwierdzenie znajduje swoje uzasadnienie m.in. w zapisach norm (np. PN-ISO/IEC 27001:2007, PN-ISO/IEC 27005:2010) i przepisów prawa (np. ustawa o ochronie informacji niejawnych z 2010 roku). Zgodnie z zapisami ww. dokumentów, analiza ryzyka ma być podstawą nie tylko bieżącej działalności operacyjnej, ale także ma być podstawą do projektowania i budowy systemów ochrony informacji. Wykład przewiduje omówienie następujących zagadnień:

 • Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem i ochrony informacji.
 • Metoda ilościowa i jakościowa szacowania ryzyka na potrzeby ochrony informacji.
 • Budowa systemu zabezpieczeń informacji przetwarzanej w systemach teleinformatycznych jako metoda postępowania z ryzykiem.

Zakres laboratorium (12 godz.)

 • Kryptologia (8 godz.). Szyfry symetryczne i asymetryczne, generacja podpisu cyfrowego, generacja certyfikatu klucza publicznego. Zastosowanie podpisu cyfrowego w korespondencji elektronicznej.
 • Analiza ryzyka jako podstawa budowy systemu ochrony informacji (4 godz.).

Warunki zaliczenia przedmiotu

 1. Zaliczenie dwóch egzaminów cząstkowych organizowanych pod koniec każdego semestru (każdy egzamin dotyczący wyłącznie materiału z danego semestru).
 2. Zaliczenie minimum 80% zajęć praktycznych.