Edycja 2011/12
Semestr I

Identyfikator i typ zjazdu Data
Z1 (zajęcia) 15.10 - 16.10.2011
Z2 (zajęcia) 05.11 - 06.11.2011
Z3 (zajęcia) 19.11 - 20.11.2011
Z4 (zajęcia) 03.12 - 04.12.2011
Z5 (zajęcia) 17.12 - 18.12.2011
Z6 (zajęcia) 14.01 - 15.01.2012
Z7 (zjazd rezerwowy) 28.01 - 29.01.2012
Z8 (zjazd egzaminacyjny) 11.02 - 12.02.2012

Edycja 2011/12
Semestr II

Identyfikator i typ zjazdu Data
Z1 (zajęcia) 03.03 - 04.03.2012
Z2 (zajęcia) 17.03 - 18.03.2012
Z3 (zajęcia) 31.03 - 01.04.2012
Z4 (zajęcia) 14.04 - 15.04.2012
Z5 (zajęcia) 21.04 - 22.04.2012
Z6 (zajęcia) 12.05 - 13.05.2012
Z7 (zjazd rezerwowy) 26.05 - 27.05.2012
Z8 (zjazd egzaminacyjny I) 16.06 - 17.06.2012
Z8 (zjazd egzaminacyjny II) 30.06 - 01.07.2012
Z8 (zjazd egzaminacyjny - poprawki) 08.09 - 09.09.2012