Poniżej prezentujemy ogólną charakterystykę przedmiotów. Dokładne informacje o każdym z przedmiotów znajdują się w syllabusach.

BIO: Biometryczne systemy uwierzytelnienia

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat biometrycznego rozpoznawania tożsamości oraz możliwości wykorzystania biometrii w bezpiecznej implementacji efektywnych systemów uwierzytelnienia tożsamości. Przedyskutowane będą zarówno nadzieje jak i obawy związane z zastosowaniem biometrycznych technik identyfikacji i weryfikacji tożsamości, a także związane z tym problemy natury etnicznej, kulturowej czy religijnej. Omówione zostaną zarówno techniki biometryczne o implementacjach rynkowych jak i techniki dopiero rozwijające się. Omówione będą aspekty przechowywania i bezpiecznej wymiany danych biometrycznych (rezygnacja z centralnych baz danych biometrycznych, zastosowanie kart mikroprocesorowych, dynamiczne kodowanie informacji biometrycznej) oraz metody testowania żywotności w biometrii. Wykład wzbogacony będzie przez zajęcia w Laboratorium Biometrii, w którym dostępny jest współczesny sprzęt biometryczny wraz z niezbędnymi narzędziami programistycznymi, co umożliwia samodzielną realizację wybranych metod biometrycznych.
Szczegółowe informacje w syllabusie.

BSI: Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Celem przedmiotu jest wprowadzenie uczestników studiów w tematykę bezpieczeństwa informacji. Jest to jeden z pierwszych wykładów, którego głównym zadaniem jest przygotowanie podstaw niezbędnych do lepszego zrozumienia tematyki przedstawianej w ramach innych przedmiotów. W szczególności zaprezentowane zostaną podstawowe zagadnienia kryptologii, omówione zostaną kluczowe koncepcje związane z bezpieczeństwem informacji, ciągłości działania oraz zagadnienia analizy ryzyka w systemach informacyjnych. Przedstawione zostaną wybrane modele formalne ochrony informacji (Bella-LaPaduli, Brewera-Nasha, Biby, Clarka-Wilsona). Wykład wzbogacony będzie zajęciami laboratoryjnymi z kryptologii.
Szczegółowe informacje w syllabusie.

TOB: Testowanie i ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych

Celem przedmiotu jest prezentacja zagadnień związanych z testowaniem bezpieczeństwa systemów informatycznych. W szczególności, omówione zostaną obszary badania bezpieczeństwa oraz metody testowania bezpieczeństwa systemów informatycznych. Przedyskutowana będzie ocena właściwości zabezpieczeń systemów informatycznych według Wspólnych Kryteriów (Common Criteria). Omówione zostaną zagadnienia związane z certyfikacją bezpieczeństwa. Przedstawione będą również specyficzne zagadnienia związane z oceną i testowaniem bezpieczeństwa systemów biometrycznych. Wykład wzbogacony będzie praktycznymi zajęciami laboratoryjnymi dotyczącymi wykrywania włamań.
Szczegółowe informacje w syllabusie.

PAB: Prawne, etyczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa

Celem przedmiotu jest przedstawienie problematyki bezpieczeństwa jako dobra prawnie chronionego. Punktem wyjścia rozważań aksjologicznych uczyniono etyczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa. W trakcie zajęć zostaną omówione najważniejsze pojęcia w zakresie przestępczości przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (art. 165 k.k.), szczególnie w postaci zakłócenia, uniemożliwienia lub wpływania w inny sposób na automatyczne przetwarzanie lub przekazywanie danych informatycznych, przestępstw przeciwko ochronie informacji (rozdz. XXXIII k.k.), a także przepisy karne z zakresu ochrony danych osobowych. W części proceduralnej zostaną omówione podstawowe uprawnienia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w postępowaniach prowadzonych w powyższych sprawach. Integralną częścią tego fragmentu zajęć będzie przedstawienie podstawowych metod informatyki śledczej. Uzupełnieniem powyższych treści będzie przedstawienie obecnego stanu prawnego w Polsce i Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa obrotu biometrycznego. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy poznają tajniki informatyki śledczej.
Szczegółowe informacje w syllabusie.

ZAB: Zarządzanie bezpieczeństwem

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników studiów z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji, wprowadzenie koncepcji zarządzania bezpieczeństwem informacji przez zarządzanie ryzykiem, przedstawienie praktycznego podejścia planowania, wdrażania, eksploatacji i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, omówienie systemu oceny zgodności z normą PN ISO/IEC 27001 i certyfikacja na zgodność z normą. Uczestnicy zostaną zapoznaniu z normą PN ISO/IEC 17799 (ISO/IEC 27002) jako katalogiem zabezpieczeń. Przedstawione zostaną cele stosowania zabezpieczeń oraz zabezpieczeń, które realizują cele w poszczególnych obszarach bezpieczeństwa. Wykazana zostanie synergia zabezpieczeń różnego typu, zaprezentowane zostaną również testy skuteczności zabezpieczeń teleinformatycznych. Uczestnicy studiów zostaną również zapoznani z celami, zasadami i podstawowymi technikami stosowanymi w audycie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Szczegółowe informacje w syllabusie.